Dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy - Rewica A (Skierniewice)

Rewica, brzeziński, Łódzkie | Dodano o 22:05, 7 lipiec 2019

Dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy - Rewica A (Skierniewice)


Syndyk masy upadłości Anety Słabej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości o pow. 2,1128 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 23/2, położonej w obrębie ewidencyjnym REWICA A, w Województwie Łódzkim, Gminie Jeżów, Rewicy A, częściowo zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni ogólnej 192 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00012818/7.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.

W konkursie ofert brać udział mogą osoby spełniające warunki do nabycia nieruchomości rolnej, przepisane ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego [Dz.U.2003.64.592 z późn. zm.].

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 406 000,00 złotych netto. Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać na piśmie do dnia 31 lipca 2019 r.bezpośrednio lub listownie na adres:Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 19/17” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 06 1020 3408 0000 4402 0398 1636, w wysokości 40 600,00 zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium - Przetarg XIV GUp 19/17”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.


Bartosz Zacharek, syndyk.

Cena

406 000 zł

Syndyk Masy Upadłości
50x xxx xxx
Pokaż
Rewica, brzeziński, Łódzkie
Pokaż na mapie